Tobias Bäckstrand

Biografi   Yrkeserfarenheter   Fritid   Min blogg   Kontaktuppgifter

 

Mitt CV   Examensarbete   Examensarbete (framsida)

Denna sida är i första hand tänkt för eventuella arbetsgivare som vill veta mer om mig och min bakgrund. Då det skulle ta väldigt mycket plats att redogöra för samtliga yrken jag arbetat med väljer jag att endast nämna utbildningar och anställningar som rör mina erfarenheter som biolog/naturvetare nedan. För mitt fullständiga yrkesverksamma liv finns mitt CV ovan. Vill ni veta mer om mina erfarenheter gällande andra yrken så tveka inte att ta kontakt med mig, se kontaktuppgifter för hur.

1999 började jag på Miljövårdslinjen på Gamleby Folkhögskola. De ämnen jag studerade var Biologi A och B, Fysik A och B, Kemi A och B samt Matematik D, alla på gymnasienivå. Förutom några utfyllnadskurser ingick även 10p Miljövård i samarbete med Högskolan i Kalmar.

Efter avslutade kurser på Gamleby Folkhögskola började jag läsa humanekologi på Umeå Universitet. Kursen var på 20p och var uppdelad i fyra 5p delar: Natursynens och miljövetenskapernas historia, Den värld vi lever i, Människans påverkan på naturmiljön samt Den ekologiska krisen, dess orsaker och möjliga lösningar. På detaljnivå studerades bl.a. lite biologi, lite geologi, lite ekologi, lite miljöekonomi, lite historia och lite samhällsvetenskap.

Baskurs i biologi 40p blev sedan min första kurs på Göteborgs Universitet, där efter följde Grundläggande kemi 20p, Ekotoxikologi 10p, Vattenvård 10p, Limnisk ekologi 10p, Skoglig naturvård 10p, Fiskekologi och fiskevård 10p, ”Emmision, spridning, omvandling, deposition” 5p, ”Föroreningars effekter på biologiska system” 5p, Fiskfysiologi -morfologi och -patologi 10p, Ekologisk zoologi 10p samt Ekologisk zoologi examenskurs 20p. Som examensarbete provade jag en ny metod att provfiska sötvattenskräftor (se examensarbete för detaljer).

Ungefär ett år efter avslutade studier i Göteborg fick jag arbetspraktik på Miljöskyddskontoret i Borås. Med stöd av kommunekologen fick jag i uppdrag att se över var det fanns dammar i jordbrukslandskapet i Viskans avrinningsområde inom Borås Stad. Vidare sammanställde jag tidigare mätningar av kväve och fosforläckage till Viskan samt schablonberäknade troliga kväve- och fosforhalter från några av Viskans biflöden. Slutligen gav jag förslag på var man skulle kunna anlägga nya dammar utifrån de tidigare mätningarna och mina schablonberäkningar av kväve- och fosforhalter, för att minska närsaltsläckaget till Viskan. Det hela resulterade i en rapport som är/var tänkt att användas som underlag i vidare arbete med att minska närsaltsläckaget.

I slutet av min arbetspraktik på Miljöskyddskontoret fick jag ett telefonsamtal från Länsstyrelsen i Västernorrlands län, där jag tidigare sökt jobb. De erbjöd en visstidsanställning (3 månader) som biotopkarterare, vilket jag givetvis inte kunde motstå. Det hela startade med en biotopkarteringskurs utanför Eksjö, där grunderna i biotopkartering förevisades. Sedan bar det av till Härnösand och biotopkartering av ett antal vattendrag som hyser flodpärlmusslor genomfördes. Arbetet innebar också databehandling i GIS. Några veckor efter hemkomsten från Västernorrland ringde Ekologi.nu (en konsultfirma med säte i Sturefors) och undrade om jag ville kartera några vattendrag i Östergötland. Självklart tackade jag ja och spenderade därefter 2 veckor i fält runt omkring i Östergötland. Målet med denna kartering var eventuell biologisk återställning av nio vattendrag.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hörde av sig 2007 för att kolla om jag var intresserad av att biotopkartera ån Surtan med biflöden samt att nätprovfiska 5 sjöar. Jag behövde ingen betänketid utan tackade ja på stående fot. Sammanställningen av resultaten var inte jag inblandad i, men de borde finnas hos Länsstyrelsen i Västra Götaland för den som är intresserad.

Efter att ha arbetat ett tag som industriarbetare återvände jag till Miljökontoret i Borås november 2009, där jag återigen fick praktik. Jag arbetade då med att se vilka natur- och kulturmiljövärden det finns i odlingslandskapet inom kommunen idag samt att kartlägga viktiga vattendrag för fisk och att se vilka arter det finns i vattendragen (också inom Borås Stad). Praktiken övergick till en projektanställning i maj 2010 som löpte året ut.

Just nu har jag ett vikariat som biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands vattenvårdsenhet. Jag arbetar där bland annat med kalkeffektuppföljning, digitalisering av djupkartor, sammanställning av nätprovfisken och sammanställning av resultat från recipientkontroller.

Det var lite kortfattat min historia som yrkesverksam biolog/limnolog, åtminstone hittills.